From The Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and the Katipunan, by Teodoro A. Agoncillo (Quezon City: University of the Philippines Press, 2002 [1956]).

Ysang umaga noon ñg buwan ñg Abril ñg 1897, ay inutusan ako ni Hen. Aguinaldo na sundan at hanapin ko sina Gat Andres Bonifacio at manga kasamahan upang silay hicayating magbalic sa piling ñg kanilang mañga Kapatid sa himagsican, si Koronel Aga-pito Bonson, ay ganito ring utos ang tinangap mula sa Pañgulong Aguinaldo na caniang habulin at himuking magbalik nang sa gayo’y huag magkahiuahiualay ang mañga anak ñg bayan nag-hahañgad ñg kalayaan.

Kung bakit nagkasagupaan ang mañga kawal ni Koronel Yn-tong at saka ñg mañga kabig ñg Supremo, ay sa di pagkakauna-waan nila ñg sila’y magkainitan sa pagtatalo, si Ciriaco Bonifacio ang unang nagpaputok sa mga kawal na kasama ni Koronel Yntong.

Sa kanilang mainit na paglalaban ay ako ang siyang umapula at ako rin ang nagpahatid sa Supremo na dalhin sa bayan ng Yndang upang laguian ñg gamot ang naguing sugat ñg Supremo at matapos na malagyan ñg gamot ay ipinag utos kong isakay sa duyan ang Supremo at ihatid sa Bayan ñg Naic, at doon ilagay sa silid na aquing tinitirahan sa kongbento sa Bayan ñg Naic at ang caniang asawa na si aling Oriang, at ang kaniang bayao na si Procopio Bonifacio, ay biniguian co ñg titigisang silid na kanilang titirahan at ang mañga taong de kompiansa ko na tatlong katao na taga San Pedro Macate ay siang inatasang kong maguing utusan nila namay tatlong mag anac at ang ka-lagayan ñg Supremo at ang kaniang kapatid at asawa ay hindi preso at malaya na katulad ñg mañga Pamunuan ñg Hocbong Manghihimagsic ñg kuinabucasan ñg madaling arao ay inutusan ako ni Heneral Aguinaldo na sumaklolo sa Bayan ñg Yndang at ayon sa balita ay lulusubin ñg manga Castila at naparoon iiga ako ang mag anak ng Supremo ay naiwang ko sa Combento ñg Naic, at ñg aco’y mangaling na sa Bayan ñg Indang na hindi naman napalaban ay ang Bayan Naic ay nacuha na ñg mañga Castila at ang Hocbong mang hihimagsie ay na sa bayan na ñg Marigundong, at doon handang magtanggol cayat doon naica nag tuloy casama co ang limangpong kawal na Barilan, at ñg kuina bucasan ay lumusob na ang mañga Castila casama ang Compania ñg 73 at sia naming unang na calaban at bago pa ang mañga Casadores na Castila at sa kabutihang palad ay nag ta-gumpay at umurong ang Hocbo ñg mañga Castila sa Bayan ñg Tanza Cavite at kami naman ay sa quina gabihan ay nag si lipat sa Bundoc ng Buntis at doon co na lamang na tangap ang balita que Aleng Oriang asawa ng Supremo na binaril na rao ang Supremo at ang caniang bayao na si Procopio Bonifacio.