Pambagong-Taong Kalatas sa mga mamamayang Hapon ng Kanyang Kadakilaang Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Maynila, ika-1 ng Enero, 1944.

DAKILANG BAYAN NG HAPON:

Ikinagagalak ko ang pagkakataong ipinagkaloob sa akin na makapagpahatid ng ilang kataga sa mga mamamayang Hapon sa araw na ito ng Bagong Taon.

Sa pag-uukol natin ng bahagyang pansin sa mga panyayari nang taong lumipas, inaakala kong lubos na makatwirang kumilala ng utang na loob sa walang pasubaling kaunlarang na-tamo sa pagkakatatag ng Sama-samang Kasa-ganaan ng Lupalop ng Lalong Malaking Silangang Asya. Salamat sa hindi nagagaping diwa ng pakikibaka ng Hukbong Imperyal ng Hapon, ang mga tanggulan ng Lalong Malaking Silangang Asya ay nagkabuklod at naging ganap at ang pinakamabisang pagsasanggalang sa lupalop ay nagawang may katatagan na ipinagkamit ng mga papuri at panggigilalas ng buong daigdig. Sa panahon ding iyan, ang pagpapanibagong-tatag sa buong lupalop ay nakapagwagayway ng kanilang kalayaan, at ang Pansamantalang Pamahalaan ng Malayang Indiya ay naitatag na, samantalang ang mga mamamayan ng Malay, Sumatra, Haba, Borneo at Selebes ay binigyan ng pagkakataong makalahok sa pangangasiwa sa mga siiliranin ng kanilang sariling kapakanan. Ang pagkakaroon ng Kapulungan ng mga Bansa ng Lalong Malaking Silangan Asya na idinaos sa Tokyo noong ika-5 at ika-6 ng Nobyembre nang taong nakalipas ay nagbigay tampok sa sunud-sunod na maniningning na kaunlaran na siyang dahil ng pagkakalagay ng Lupalop ng Sama-samang Kasaganaan sa matibay at lalong matatag na mga sandigan.

Ang malaking pagbabagong idinulot ng lumipas na labindalawang buwan ay kinasinagan natin ng walang pag-aalinlangan na ang hinaharap ay maghahatid sa atin ng ibayong kasiyahan. Gayon na lamang ang nagawa ng taong nakaraan kaya’t buhat naman ngayon ay kailangang gawing dalawa ang pagsisikap:

una, pisanin ang hindi matingkalang mga pakinabang na nagawa na, at pangalawa, mag-ukol ng ibayong pagsasakit upang matiyak ang pinakahuling tagumpay ng ating magka-isang mithiin.

Sa kabutihang-palad, ang susunod na hakbang na isasagawa ng malaya at nagsasariling mga bansa ng Lalong Malaking Silangang Asya sa ikapagtatagumpay ng mithiing ito ay naibalangkas na ng buong liwanag sa Magkakasamang Pahayag na niyari sa Kapulungan ng mga Bansa ng Lalong Malaking Silangang Asya. Ang mga tadhana ng Kasunduang Pilipino-Hapon na pinagtibay nang ika-14 ng Oktubre, taong 1943, ang magsisilbing patnubay ng Pilipinas. Sa bisa ng Kasunduan sa Pagtutulungan at ng Magkakasamang Pahayag, ang Republika ng Pilipinas ay kabilang sa patakaran ng pakikipagtulungan sa iba pang bansang kaanib sa Lupalop sa pagtatayo ng kaayusan ukol sa magkaisang kasaganaan at kagalingan na nasasalig sa patas-patas na katarungan, sa ilalim ng simulaing maggalangan sa kanikaniyang alamat, pagtutugunan sa pangkabuhayang kailangan, magiliw na paki-kisama sa lahat ng mga bansa, at paggalang sa kani-kanyang nasasakop, sa kapangyarihan at kalayaan.

Sa ngalan ng mga mamamayan ng Pilipinas, nais kong tiyakin sa mga mamamayang Hapon na ang aking bansa ay buong pagtatapat na kanyang tatalimahin ang kanyang pakikipag-unawaan, hindi lamang sa pag-alinsunod sa pampamahalaang tungkulin, kundi gayon din naman sa diwa ng pagkilala ng utang na loob sa mabuting pagpapalagay na iniukol ng Hapon. Ang Republika ng Pilipinas ay wala pang tatlong buwan ngayon. Sa panahong iyan ay kinailangan niyang mapaghinang sa pagkaka-isa ang kapangyarihan ng Pamahalaan, na pagtagumpayang matamo ang matapat na pagkatig ng kanyang mga mamamayan. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy niya ang gawain sa pagbabagong tatag na sinikap at pinagpunyagian ng Sangguniang Tagapagpaganap sa Pilipinas. Inilalagay namin ang saligang gawain ng Bagong Pilipinas sa hangad na kanyang malasap ng buong kasiyahan ang mga pagpapalang dulot ng kalayaan sa lalong ipagiging dapat na maging kahati sa mga pananagutan at mga kapakinabangan sa pagiging kasapi sa Lupalop ng Sama-samang Kasaganaan.

Ang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay nananalig na ang Bagong Taon ay magdudulot ng makulay na pag-asa na may buong pagtitiwala sa katarungan ng napili nilang landasin. Sila’y nagtitiwala na, sa pakikisama sa Hapon at sa iba pang bansa ng Silangang Asya, sila’y magsisikhay na tumulong hanggang sa tuluyang mapatid ang tanikala ng kalupitan at pang-aalipin na gumapos sa isang bilyong Asyatiko sa daan-daang taon, gayon din sa pagtatatag ng Bagong Anyo ng Daigdig ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at wagas na katarungan na dapat kalagyan ng lahat ng bansa, gaano mang kaliit at hina, sa ilalim ng araw.

Sa pag-asa at pagtitiwalang ito, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay bumabati sa mga mamamayan ng Hapon sa araw na ito ng Bagong Taon, na naghahangad sa kanila, gaya ng kanilang hinahangad sa sarili, na buong lakas na maisagawa ang kani-kanilang tungkulin sa ikapagtatamo ng lahat ng tagumpay ng kanilang tungkulin, sa ikapagtatamo ng lahat ng tagumpay ng kanilang iisang layunin.

Source: Office of the Solicitor General Library