Kalatas ng Kanyang Kadakilaan, Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa mga taga-Imus, Kabite, nang ipamahagi ang mga damit na alaala ng Pangulo, noong hapon ng ika-28 ng Mayo ng 1944.

MGA KAPATID NA TAGA-IMUS:

Bago sabihin ang ilang pahayag na ibig kong parating sa inyo ay tanggapin muna ang taos na bati buhat sa kaibuturan ng aking puso.

Kayo’y hindi ko nalilimutan. Hindi rin naman nalilingid sa akin ang mga kagipitan sa pamumuhay na inyong dinaranas. Ang kagipitang iyan ay aking nadadama sapagka’t hindi lamang kayo ang nagtitiis. Iya’y panlahat dito sa atin at gayon din sa mga bansang niyayanig ng digmaang naglalatang pa hangga ngayon. Marahil ay hindi na kailangang sabihin sa inyo na ang kagipitang nagpapahirap ngayon sa lahat ay di gawa ni kasalanan ng sinuman sa atin, iyan ay talagang mapait na bunga ng paghahamok ng mga bayang malalakas. Kaya wala tayong dapat na sisihin. Ang kailangan sa atin ngayon ay magpakatibay at magpakatalino. Alalahanin natin sa mga araw na ito ang payo ng ating mga ninuno na kung may bagyo ay kailangang magsuhay at kung maghvang ang bangka ay nararapat lagyan ng katig. Gamitin natin ang ilaw ng ating pag-iisip a: magpakatatag sa ating pagkakatayo.

Ibig kong ipagunita sa inyo na ang Pama-halaan ngayon ay sarili natin. Dapat din naman ninyong malaman na ang ating Republika—na isang bagong Republika sa Dulong-Silangan—ay sumilang sa gitna ng nag-aapoy na digma. Sabihin na ang ibig sabihin, ang ugit ng pangangasiwa sa kapalaran ng labing-walong angaw na pilipino ay nasa ating mga kamay. Ang dahilan ng pagtatagumpay o ng pagkabigo ay sa sarili natin manggagaling. Ang ating kaya ay nasubok na sa dalawang himagsikang pinamuhunanan natin ng buhay at dugo. Sa gitna ng kapayapaan ay nasubok na rin ang ating kakayahan. Ngayong tayo’y may isang Republikang nagsasarili ay inibig mandin ng Diyos na tayo’y daanin sa pagsu-bok sa laot ng kahirapang hatid sa atin ng mga daluyong ng digmaan sa Sandaigdig. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kahina-hunan ng loob at sa pagpapairal ng damdamin ng tunay nating pagka-pilipino, tayo’y muling magtatagumpay.

Isang mabuting paglilimi sa mga pangyayari ang nagpapayo sa atin na yayamang ang Pa-mahalaan natin ngayon ay isang Pamahalaang ukol sa mga pilipino at para sa mga pilipino ay nararapat tangkilikin ng lahat ng tunay na mga pilipino. Wala rito sa atin ang labanan kaya kinakailangang tayo’y mamayapa. Tumulong kayo sa mga patnugot ng ating bayan. Tumulong kayo sa akin. Harapin natin ang kaligtasan ng ating kabuhayan at ilagan ang pagkakaroon ng ano mang ligalig at pagkakagulo. Habang hindi mahinusay ang takbo ng kalooban ng mga mamamayan ay hindi maaaring magkaroon ng isang Pamahalaang matatag. Kaya kung ibig nating matamo ang banal at dakilang mithi ng ating bayan ay magsipamayapa tayo at harapin ang sari-sarili nating kabuhayan. Panimbulanan natin ang lagay ng panahon at tayo’y manahimik.

Nasabi konang kayo’y hindi ko nalilimutan. Sa mula’t mula pa’y naniniwala ako na hindi maaaring magkaroon ng katiwasayan kung ang namumuno at pinagpupunuan ay kulang sa pagkakaunawaan at sa mabuting pagsasama Ibig kong ito ang siyang maghari sa atin bilang katunayan ng hangarin kong ito ay pinakiusapan ko ang Kagawad-Bansang si G Emiliano Tria Tirona, na inyong kalalawigan upang dalhin at ipamudmod sa inyo ang aking alaala, isang alaalang bagaman hamak ay isinasamo kong tanggapin nang maluwag sa loob palibhasa’y paling sa kaibuturan ng aking puso. Kung nasa aking mga kamay lamang ang lahat ng kaginhawahang maaaring ipagkaloob sa inyo, walang atubiling ang kaginhawahang iyan ay isasabog ko sa lahat. Nguni’t hindi pa lamang ito ang araw. Kung sakaling tutugon kayo sa pamamayapa at sa tulong kong hinihingi, at sa pagtugon ninyong iyan ay magtagumpay at managana ang ating Republika. sa pamumudmod ng mga alaalang makapupong mahigit kay sa ipamamahagi ngayon ay bukas ang dibdib na aking sasabihin na yamang tayo’y nagtutulungan, kung saan kayo mamatay ay doon ako mamamatay, at kung saan ako liligaya ay doon din naman kayo liligaya.

Inuulit kong kayo’y magsipanahimik at tulungan ang inyong Pangulo sa pagtataguyod sa ating Pamahalaan.

Sa katapusan ay pasasalamatan ko kayo sakaling tanggapin ng maluwag sa loob ang alaalang ipamamahagi sa inyo ngayon ng Kagawad-Bansang si G. Tirona.

Nawa’y sumaating lahat ang biyaya ng masidhi at walang pasubaling pagtutulungan.

Source: Office of the Solicitor General Library