Noong ika-12 ng Disyembre 1888, isang pangkat ng kababaihan ang iginiit sa pamahalaang Kastila ang kanilang hangaring makapag-aral. Nang mabalitaan ito, sinulatan sila ni Jose Rizal ng liham na naglalaman ng pitong habilin, na para sa kaniya ay dapat magsilbing panata ng bawat Pilipina. Bilang pag-alala sa anibersaryo ng pagkasilang ni Rizal, narito ang mga pagsasalarawan ng mga habiling ito. Kalakip ng orihinal na mensahe ni Rizal na nasa lumang Tagalog ang bersyong isinakonteksto para sa ating panahon.

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from MKL-IMP Archives, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Unang-una. Nagiging taksil ang ilan dahil sa kaduwagan at kapabayaan ng iba.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from Underwood and Underwood, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikalawa. Ang taong nagpapaalipusta ay kulang ng pagmamahal sa sarili at labis na nasisilaw sa umaalipusta.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from Keystone View Company, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikatlo. Ang kamangmangan ay pagkaalipin; sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao: ang taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao; ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na susunod-sunod sa tali.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from H. C. White Company, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikaapat. Kapag nagtago ka, para mo na ring hinimok ang ibang magtago rin, dahil kung pabayaan mo ang iyong kapwa ay pababayaan ka rin naman; madaling baliin ang nag-iisang tingting, pero mahirap baliin ang isang bigkis na walis.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from Keystone View Company, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikalima. Kung hindi magbabago ang babaeng Tagalog, hindi siya dapat magpalaki ng anak, at sa halip ay gawing paanakan lamang; dapat alisin sa kaniya ang kapangyarihan sa bahay, sapagkat kung hindi ay walang-malay niyang ipapahamak ang asawa, anak, bayan, at lahat.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from Artura Postcard, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikaanim. Ipinanganak ang tao na pare-parehong hubad at walang tali. ‘Di sila nilikha ng Diyos upang maalipin, ‘di binigyan ng isip para magpabulag, at ‘di biniyayaan ng katwiran upang maloko ng iba. Hindi pagmamataas ang hindi pagsamba sa kapwa-tao, ang pagpapaliwanag ng isip, at pagiging tuwid sa anumang bagay. Ang mapagmataas ay ang nagpapasamba, ang nambubulag sa iba, at ang ibig panaigin ang kaniyang gusto sa matuwid at tama.”

Infographic_PML_WomenOfMalolos_140619_1311
Photo from Retrato: Filipinas Photo Collection, courtesy of Mr. Ian-James R. Andres of the Pearl of the Orient: Discover Old Philippines Facebook page.

“Ikapito. Pagnilayan ninyong maigi kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ba talaga ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong panlunas sa hirap ng mahirap, pang-aliw sa dusa ng nagdurusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng itinuturo sa inyo, ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa kaibuturan ng lahat ng misa, nobena, kuwintas, eskapularyo, larawan, milagro, kandila, sinturon, at iba’t iba pang iginigiit, inihihiyaw at idinidiin araw-araw sa inyong loob, tainga, mata. Hanapin ninyo ang puno’t dulo at ihambing ninyo ang relihiyon sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tingnan kung ang inyong pagka-Kristiyano ay kapareho ng inaalagaang gatasang hayop o kaya ng pinatatabang baboy, na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal sa kaniya, kundi upang maipagbili nang mas mahal at nang lalong pagkakitaan.”